سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه بنت الهدی  
عضو تدوین مناهج و دروس  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه امام رضا علیه السلام  
عضو تدوین مناهج و دروس  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
جامعه آل البیت العالمیه  
عضو هیئت علمی  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه بنت الهدی  
عضو تدوین مناهج و دروس  
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
جامعه آل البيت العالميه  
مدرس 
 
 
عقايد-منطق-ملل ونحل-اخلاق-... 
تدریس 
مدرسه علميه بنت الهدي  
مدرس 
 
 
درايه-رجال-تفسير-علوم القرآن 
تدریس 
مدرسه امام رضا عليه السلام  
مدرس 
 
 
درايه-رجال-تفسير-علوم القرآن 
تدریس 
مدرسه علمیه بنت الهدی  
مدرس 
 
 
علوم القرآن-عقايد-منطق 
تدریس 
مدرسه امام رضا علیه السلام  
مدرس 
 
 
عقايد-منطق-ملل ونحل-اخلاق-...