مشخصات فردی و زندگینامه
نام:فارس
نام خانوادگی:فارس العامر
پست الکترونیک:falamer@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی ، علوم حدیث

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد